Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zgod­nie z poro­zumieniem zawar­tym pomiędzy Minister­stwem Pracy i Polityki Spo­łecz­nej a Gminą Pakość, przy­stępuje do realizacji zadania publicz­nego pt. „Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jed­nostek Samorządu Terytorial­nego w Tworzeniu Sys­temu Prze­ciw­działania Prze­mocy w Rodzinie” w 2015 r.

Czytaj więcej: Prze­ciw­działanie zjawisku prze­mocy w rodzinie w Gminie Pakość

Poro­zumienie z Policją podpisane!

Komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzier­bicki oraz Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal pod­pisali poro­zumienie w sprawie finan­sowania dodat­kowych patroli policyj­nych. Funk­cjonariusze będą peł­nić służbę na terenie gminy Pakość w ramach tzw. godzin ponadnormatywnych.

Czytaj więcej: Poro­zumienie z Policją pod­pisane!

Będą dodat­kowe patrole policji


W dniu 20 lutego br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zostało pod­pisane poro­zumienie dotyczące dodat­kowych patroli policyj­nych na ten rok. Gminę Pakość reprezen­tował bur­mistrz Wiesław Koń­czal, natomiast Komendę Powiatową Policji w Ino­wrocławiu inspek­tor Wiesław Dzierbicki.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

Zebranie sprawoz­daw­cze Ochot­niczej Straży Pożarnej

W dniu 21 lutego br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się zebranie sprawoz­daw­cze jed­nostki Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści. Na zebranie przy­byli: zastępca komen­danta powiatowego PSP z Ino­wrocławia Rafał Wesołek, komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści Prze­mysław Tulibacki, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tade­usz Grupa, radna powiatu ino­wrocław­skiego Maria Żukow­ska, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści oraz dyrek­torzy szkół Pod­stawowej i Gim­nazjum w Pako­ści, nie zabrakło także honorowych i wspierających jed­nostkę OSP, druhów.

Czytaj więcej: Zebranie sprawoz­daw­cze Ochot­niczej Straży Pożar­nej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD