Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubezwłasnowolnionej

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KAN­DYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁ­KOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

ZADANIA OPIEKUNA
Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i mająt­kowych osoby nad którą sprawuje się opiekę. Do zadań należy szczegól­nie dbanie o środki do życia osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej (w razie ich braku powinno się dochodzić dla niej odpowied­nich świad­czeń), sprawowanie zarządu nad jej mająt­kiem: m.in. poprzez spo­rządzenie inwen­tarza majątku osoby ubez­własnowol­nionej, przed­stawienie go sądowi, a następ­nie nad­zór nad nim, dbanie o opiekę lekar­ską — tak aby osoba cał­kowicie ubez­własnowol­niona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezen­towanie wobec osób trzecich, składanie oświad­czeń woli.

Czytaj więcej: OPS w Pako­ści poszukuje kan­dydata na opiekuna osoby cał­kowicie ubez­własnowol­nionej

Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu 05.11.2020 w Przy­chodni Lekar­skiej „MEDICUS” ul. św. Jana 19 w Pako­ści od godz. 14:00 do godz. 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śród­gał­kowego
dla Miesz­kań­ców gminy. OBOWIĄZ­KOWE zapisy osobi­ście lub telefoniczne pod nr. 525665858.

Czytaj więcej: Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śród­gał­kowego

Ogól­nopol­skie badanie ankietowe pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu

Infor­mujemy, że na zlecenie Pań­stwowej Agen­cji Roz­wiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ankieterzy firmy DANAE Sp. z o.o prowadzą obec­nie wywiady w ramach ogól­nopol­skiego badania ankietowego pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu.

Czytaj więcej: Ogól­nopol­skie badanie ankietowe pn. Wzory kon­sump­cji alkoholu

Złodziej grasuje po Parku Kulturowym

Z poniedziałku na wtorek nie­znany sprawca ukradł dwie sztuki lamp iluminacyj­nych oświetlających kaplicę „Wniebo­wzięcia Naj­święt­szej Marii Panny”, natomiast w dniu dzisiej­szy łupem złodzieja padły kolejne cztery sztuki, które oświetlały kaplicę „Drugi Upadek”.

Czytaj więcej: Złodziej grasuje po Parku Kul­turowym

Kierowco uważaj — nastąpiła zmiana organizacji ruchu!

W celu zapobiegania kolizjom drogo­wym i polep­szenia bez­pieczeń­stwa w ruchu drogo­wym, na zlecenie Gminy Pakość nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na całym odcinku drogi gmin­nej od drogi wojewódz­kiej nr 251 do drogi wojewódz­kiej nr 255 oraz na ulicach Polna, Lesz­czyń­skiego, Han­kiewicza, Radłow­ska, Kwiatowa, Krótka.

Czytaj więcej: Kierowco uważaj — nastąpiła zmiana organizacji ruchu!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD