Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Przed­stawicielom OSP wręczono promesy na zakup sprzętu

Pod­czas uroczysto­ści w Komen­dzie Powiatowej PSP w Ino­wrocławiu odznaczeniami i promesami uhonorowano strażaków i jed­nostki OSP z powiatów: ino­wrocław­skiego, mogileń­skiego, alek­san­drow­skiego, żniń­skiego, radziejow­skiego oraz z Torunia.

Czytaj więcej: Przed­stawicielom OSP wręczono promesy na zakup sprzętu

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści przy­pomina, iż w tym roku nie trzeba składać kolej­nego wniosku o wypłatę świad­czenia wychowaw­czego 500 plus.

Czytaj więcej: Komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej

Przy­mowanie wniosków na świadczenia

Infor­mujemy, że Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, od 1 sierp­nia przyj­muje w for­mie tradycyj­nej tj. papierowej wnioski na świad­czenia: Dobry Start, Rodzinne, Fun­dusz Alimen­tacyjny, w punk­cie Obsługi Klienta.

Czytaj więcej: Przy­mowanie wniosków na świad­czenia

Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

„Zła decyzja odbiera życie” to akcja profilak­tyczna skierowana głów­nie do kierujących pojaz­dami. Właśnie z myślą o tej grupie uczest­ników ruchu powstał spot uświadamiający, że manewr wyprzedzania jest jed­nym z naj­trud­niej­szych i nie­bez­piecz­nych manew­rów wykonywanych pod­czas jazdy samochodem.

Czytaj więcej: Zła decyzja odbiera życie — akcja profilak­tyczna policji

Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Infor­muję, że w gminie Pakość prowadzona jest dezyn­fek­cja naj­czę­ściej uczęsz­czanych miejsc publicznych.

Czytaj więcej: Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD