Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Otwar­cie Domu Seniora w Pakości

Dom dzien­nego pobytu to miej­sce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy i osoby samotne. Dom dzien­nego pobytu jest miej­scem dla osób star­szych, samot­nych i chorych. Aktywizuje spo­łecz­nie i indywidual­nie. Pomaga zor­ganizować dzień osobom, które zaprzestały aktyw­no­ści zawodowej, zarówno tym, które wciąż roz­piera ener­gia do działania, jak i tym, którzy tej ener­gii szukają.

Czytaj więcej: Otwar­cie Domu Seniora w Pako­ści

Akcja „Prze­wonienie 2019

Gazow­nia w Ino­wrocławiu infor­muje o planowanej akcji prze­wonienia gazu ziem­nego, która zostanie prze­prowadzona na terenie Pako­ści w dniu 1921 listopada 2019 r.

Czytaj więcej: Akcja „Prze­wonienie 2019

Nie zmar­nuj swojego życia — spo­tkania z młodzieżą

nie zmarnuj swojego zycia

Gmina Pakość w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Gmina Pakość wspól­nie z Samorządem Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego i 22 innymi samorządami uczest­niczy w „Programie zapobiegania upad­kom dla seniorów w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim”. Uczest­nikami projektu mogą być osoby po 60 roku życia. Górna granica wieku nie jest ograniczona.

Czytaj więcej: Gmina Pakość w programie zapobiegania upad­kom dla seniorów

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD