Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Szczepmy się! Zdrowotna akcja powiatowa

Ruszyła nowa powiatowa kam­pania promująca szczepienia prze­ciwko COVID-​19 wśród miesz­kań­ców Powiatu Ino­wrocław­skiego. Zaan­gażowali się w nią samorządowcy z regionu. Uruchomiona została specjalna strona internetowa.

Sytuacja pan­demiczna nasila się i to w zastraszającym tem­pie. Po czasowym zmniej­szeniu się w okresie let­nim liczby zachorowań, która napawała optymizmem, obecne dane są prze­rażające. Coraz więcej jest osób chorych i przy­pad­ków śmiertelnych.

- Spo­łeczeń­stwo musi się szczepić, bo tylko taka jest szansa na zwal­czenie skali pan­demii koronawirusa. Chcąc mocno zaak­cen­tować potrzebę szczepień wśród naszych miesz­kań­ców uważam, że naj­lep­szym roz­wiązaniem jest jed­noczesne roz­poczęcie kam­panii infor­macyj­nej – mówi Starosta Ino­wrocław­ski Wiesława Paw­łow­ska, która jest inicjatorem akcji prze­biegającej pod hasłem „Szczepmy się, bo zyskamy szansę na dal­sze życie”.

W ramach kam­panii w róż­nych miej­scach Powiatu Ino­wrocław­skiego pojawiły się plakaty i banery zachęcające do szczepień. Przy­stąpili do niej bowiem bur­mistrzowie Janikowa Andrzej Brzeziń­ski, Pako­ści Zyg­munt Groń, Krusz­wicy Dariusz Wit­czak oraz wój­towie Dąbrowy Biskupiej Mar­cin Filipiak, Rojewa Rafał Żurow­ski, Gminy Ino­wrocław Tade­usz Kac­przak i Złot­nik Kujaw­skich Witold Cybulski.

- Warto się szczepić, żeby nie zachorować na Covid-​19. Jestem już w poważ­nym wieku i promuję, żeby wszyscy się szczepili — mówi bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń.

Powstała nowa strona inter­netowa szczepimyw​powiecie​.pl, na której o potrzebie szczepień mówią samorządowcy i lekarze. W kam­panię zaan­gażował się bowiem radny powiatowy, pracujący zawodowo jako lekarz, Woj­ciech Klimaszewski.

- Powin­niśmy się szczepić dlatego, że pragniemy bez­pieczeń­stwa dla wszyst­kich, czyli rów­nież dla tych, którzy w sens szczepień powąt­piewają. Każdy kto się szczepi, szczepi się nie tylko dla siebie, ale dla każ­dego spo­tkanego na ulicy człowieka – mówi lek. med Woj­ciech Klimaszew­ski pod­kreślając, że szczepienie się jest wyrazem spo­łecz­nej dojrzałości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD