Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Trwają prace przy roz­budowie monitoringu.

Trwają prace przy roz­budowie miej­skiego sys­temu monitoringu, polegające na zwięk­szeniu obszarów objętych monitorin­giem wizyj­nym oraz dostosowaniu kamer i łączy sygnałowych do tech­nologii cyfrowej umoż­liwiającej rejestrowanie zdarzeń w jako­ści HD.

monitoring