Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Tur­niej gmin „Czer­wony Szlak Życia”

Z okazji obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy zaprasza Pań­stwa Gminę do udziału w VI już edycji Tur­nieju Gmin „Czer­wony Szlak Życia”.

Kon­kurs dedykowany jest gminom wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego o licz­bie miesz­kań­ców do 15 000 osób. Celem kon­kursu jest promowanie idei honorowego krwiodaw­stwa w okresie, a także promocja gmin naszego województwa.

Okres pan­demii jesz­cze wyraź­niej pokazał nam jak ważne jest Honorowe Krwiodaw­stwo. Osocze ofiarowywane przez ozdrowień­ców, przez długi czas było jedynym spo­sobem walki z wirusem. Mimo, że liczba przy­pad­ków nowych zakażeń spada, nadal potrzebni są Dawcy. Ze względu na przy­wracanie zabiegów planowanych w szpitalach oraz zbliżające się wakacje, rośnie zapotrzebowanie szpitali na krew. Tylko dzięki Daw­com jesteśmy w stanie zabez­pieczyć zapasy tego cen­nego leku dla wszyst­kich potrzebujących.

Dlatego Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Tur­nieju i włączenie się do promowania tej szczyt­nej idei.

Gminy, których miesz­kańcy oddadzą naj­więcej krwi (w prze­liczeniu na ogólną liczbę miesz­kań­ców) zostaną uhonorowane Pucharem Dyrek­tora Regional­nego Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Bydgoszczy.

Zgłoszenia do uczest­nic­twa w kon­kur­sie prosimy prze­syłać na adres mailowy Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:

Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy
ul. Ks. Mar­kwarta 8
85015 Bydgoszcz

pdfRegulamin 281.00 KB


CZERWONY SZLAK ZYCIA. VI edycja