Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształ­cenia przez osoby nie­peł­nosprawne zamiesz­kujące gminy wiej­skie oraz miejsko-​wiejskie

Program finan­sowany ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Nie­peł­nospraw­nych.

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że do dnia 30 września 2009 r. będą przyj­mowane wnioski o przy­znanie dofinan­sowania kosz­tów nauki ucznia nie­peł­nospraw­nego na rok szkolny 2009/​2010.


Celem programu jest wyrów­nanie szans w zdobyciu wykształ­cenia przez uczniów, będących osobami nie­peł­nospraw­nymi, zamieszkujących:

 • gminy wiej­skie,
 • obszary wiej­skie w gminie miejsko-​wiejskiej oraz miasta do 5 tys. miesz­kań­ców w gminie miejsko-​wiejskiej.
Program realizowany jest na terenie gmin wiej­skich oraz gmin miej­sko– wiej­skich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.
O dofinan­sowanie kosz­tów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba nie­peł­nosprawna, która:
 1. posiada ważne orzeczenie o nie­peł­nospraw­no­ści lub orzeczenie o stop­niu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole pod­stawowej, gim­nazjum lub w szkole ponad­gim­nazjal­nej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. mieszka na terenie gminy wiej­skiej, obszaru wiej­skiego lub miasta do 5 tys. miesz­kań­ców w gminie miej­sko – wiejskiej.
Uwaga! W przy­padku nie­peł­nospraw­nej osoby do 18 roku życia upraw­nionym do ubiegania się o przy­znanie dofinan­sowania kosz­tów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

O dofinan­sowanie kosz­tów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
 1. w prze­szło­ści, była stroną umowy zawar­tej z PFRON i roz­wiązanej z przy­czyn leżących po jej stronie,
 2. posiada śred­nie miesięczne dochody brutto prze­kraczające 120% naj­niż­szego wynagrodzenia przy­padającego na jed­nego członka rodziny pozostającego we wspól­nym gospodar­stwie domowym.
Zgod­nie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „naj­niż­sze wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nianiu osób nie­peł­nospraw­nych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w stycz­niu danego roku, ustalane na pod­stawie odręb­nych przepisów.

Przy­znana ze środ­ków PFRON pomoc finan­sowa w ramach programu, może obej­mować następujące koszty:
 1. zakupu przed­miotów ułatwiających lub umoż­liwiających naukę,
 2. uczest­nic­twa w zajęciach mających na celu pod­niesienie spraw­no­ści fizycz­nej lub psychicz­nej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
 3. związane z dostępem do inter­netu (instalacja i abonament),
  Uwaga! w ramach programu wykluczona została moż­liwość zakupu sprzętu komputerowego
 4. kur­sów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kur­sów językowych (w przy­padku kur­sów organizowanych poza miej­scem zamiesz­kania ucznia, dofinan­sowaniu mogą pod­legać rów­nież koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 5. wyjaz­dów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przy­padku uczniów szkół ponad­gim­nazjal­nych przy­znana pomoc finan­sowa może obej­mować dodat­kowo następujące koszty:
 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miej­scem zamieszkania)
 3. dojaz­dów do szkoły.
Wysokość pomocy finan­sowej ze środ­ków PFRON nie może przekroczyć:
 1. w przy­padku ucznia szkoły pod­stawowej lub gim­nazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jed­nego roku szkolnego,
 2. w przy­padku ucznia szkoły ponad­gim­nazjal­nej bez obowiązku uisz­czania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jed­nego roku szkolnego,
 3. w przy­padku ucznia szkoły ponad­gim­nazjal­nej zobowiązanego do uisz­czania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jed­nego roku szkolnego.
Na wysokość dofinan­sowania ma wpływ wysokość środ­ków finan­sowych, którymi dys­ponuje PFRON.

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinan­sowania przy­padającego na jed­nego ucznia nie­peł­nospraw­nego w ciągu roku szkol­nego została określona jako mak­symalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryj­nie w cało­ści przy­sługująca uczniowi i kwota fak­tycz­nego dofinan­sowania może być niższa.
Do wniosku o dofinan­sowanie należy dołączyć:
 1. kserokopię waż­nego orzeczenia o nie­peł­nospraw­no­ści lub orzeczenia o stop­niu nie­peł­nospraw­no­ści ucznia,
 2. oświad­czenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przy­padającym na jed­nego członka rodziny pozostającego w gospodar­stwie domowym, którego wzór stanowi załącz­nik nr 1 do for­mularza wniosku o dofinansowanie,
 3. zaświad­czenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole pod­stawowej, gim­nazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
 4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finan­sową w imieniu i na rzecz nie­peł­nolet­niego ucznia,
 5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki praw­nej nad pod­opiecz­nym — dotyczy Wnioskodaw­ców, będących opiekunami praw­nymi ucznia
 6. oświad­czenie o wyrażeniu zgody na prze­twarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącz­nik nr 2 do for­mularza wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinan­sowanie kosz­tów nauki są dostępne w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści z siedziba przy ul. Ino­wrocław­skiej 14 pokój nr 6 oraz na stronie www​.pfron​.org​.pl
Materiał dla wnioskodawcy
Ulotka informacyjna
Załącz­nik nr 2 — Wniosek
Załącz­nik nr 3 — Oświad­czenie o dochodach
Załącz­nik nr 4 — do wniosku
Załącz­nik nr 13 — Katalog kosz­tów kwalifikuj­cych się do dofinansowania