Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Uzależ­nienia

Pod­stawowe infor­macje nt. profilak­tyki uzależnień.

TELEPORADY do odwołania!

PUNKT KON­SUL­TACYJNY ds. UZALEŻ­NIEŃ, PAKOŚĆ UL.INOWROCŁAWSKA 14, TEL. (052)35 18 152, kom.797 695 314

DYŻURY:

PONIEDZIAŁEK (ds. uzależ­nień) 11.3014.30 tel.606718078 Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
WTOREK (ds. nar­komanii) 13.3015.30 tel.663202472
WTOREK (ds. alkoholizmu) 16.3019.30 tel.570804039
ŚRODA (grupa wspar­cia) 14.0016.30 tel.668847131
CZWAR­TEK (pomoc indywid.) 13.3016.00 tel. 668847131
CZWAR­TEK (ds. alkoholizmu) 16.0019.00 tel.570804039
PIĄTEK (psycholog) 13.3015.30 tel.505291220.

oraz
Gminna Komisja Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych w Pako­ści ul. Rynek 4, tel.52 307 05 83.

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w kam­panii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Gmina Pakość otrzymała cer­tyfikat za przy­łączenie się do kam­panii Zachowaj Trzeźwy Umysł (edycja 2021) realizowanej pod hasłem „W poszukiwaniu szczę­ścia”.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogól­nopol­ska kam­pania podej­mująca problem profilak­tyki uzależ­nień organizowana przez Stowarzyszenie Producen­tów i Dzien­nikarzy Radiowych oraz Fun­dację „Trzeźwy Umysł”. Jej celem jest promowanie kon­struk­tyw­nych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrak­cyj­nych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecz­nych, będących alter­natywą dla róż­nego rodzaju patologii.

Kam­pania realizuje swoje cele poprzez ścisłą współ­pracę z samorządami lokal­nymi w całym kraju. W tym gronie jest rów­nież Gmina Pakość, która za pośred­nic­twem Gmin­nej Komisji Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych, od lat włącza się w profilak­tyczne działania na rzecz młodych ludzi.

Tegoroczna edycja skierowana była dla uczniów klas I-​VIII oraz ich rodziców/​opiekunów, a także nauczycieli miała za zadanie ochronę młodych ludzi przed negatyw­nymi skut­kami wywołanymi izolacją spo­łeczną spo­wodowaną przez pan­demię COVID-​19.

W ramach Kam­panii ZTU „W poszukiwaniu szczę­ścia” placówki oświatowe otrzymały:

1. Dostęp online do 4 krót­kich fil­mów, roz­mów prowadzonych z eks­per­tem o profilaktyce,

2. Dostęp online do materiałów kam­panii, tj. scenariuszy zajęć dla nauczycieli, kart pracy dla uczniów przy­stosowanych do 3 grup wiekowych:

- kl. I-​III „Uczucia i emocje”, „Wyspa szczęścia”,

- kl. IV-​VI „Rodzinne więzi”, „Droga do celu”,

- kl. VII-​VIII „Uczę się myśleć pozytyw­nie”, „Znam swoją wartość”.

3. Ulotki edukacyjne dla rodziców.

4. Plakaty profilaktyczno-​motywujące.

certyfikat


Projekt „Otwórz się na pomoc”

Pierw­sza część kam­panii trafiła już do Pań­stwa, był to link do filmu animowanego dot. depresji, jako skutku ubocz­nego pan­demii. Kolejna cześć dot. choroby alkoholowej, która jest chorobą śmier­telną, nie­uleczalną, dotyka ludzi nie­zależ­nie od statusu material­nego, miej­sca zamiesz­kania czy wieku.

I tu mamy dla młodzieży, i nie tylko — IDOC — grywalny, interak­tywny film. Scenariusz — chłopak, świeżo upieczony osiem­nastolatek, stanie przed kil­koma, z pozoru błahymi wyborami: Mocny czy słaby alkohol? Impreza, czy powrót do domu? Każda z tych decyzji będzie miała swoje kon­sekwen­cje. Nasz interak­tywny film pozwoli każ­demu uczest­nikowi (uczniowie) gry zadecydować o jego losach.

Na końcu znaj­dziecie też Pań­stwo adresy miejsc w Pako­ści, gdzie należy szukać pomocy.

https://​ino​wroc​law​.naszemiasto​.pl/​g​m​i​n​a​-​p​a​k​o​s​c​-​o​t​w​o​r​z​-​s​i​e​-​n​a​-​p​o​m​o​c​-​a​l​k​o​h​o​l​/​r​e

pdfWniosek o leczenie43.67 KB

img20210915 14212685

EPSON002EPSON002


cert

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD