Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Ważna infor­macja dla opiekunów osób niepełnosprawnych!

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że w roku bieżącym realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” , finan­sowany ze środ­ków fun­duszu solidarnościowego.

Program skierowany jest do człon­ków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wspar­cia w postaci doraź­nej prze­rwy w sprawowaniu bez­pośred­niej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o nie­peł­nospraw­no­ści, a także nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacz­nym stop­niu nie­peł­nospraw­no­ści. Realizacja tej formy wspar­cia opieki będzie odbywać się w miej­scu zamiesz­kania osoby nie­peł­nospraw­nej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie rodzin lub opiekunów osób nie­peł­nospraw­nych poprzez wspar­cie ich w codzien­nych obowiąz­kach lub zapew­nienie czasowego zastęp­stwa. Dzięki temu wspar­ciu osoby zaan­gażowane na co dzień w sprawowanie opieki dys­ponować będą czasem, który będą mogły prze­znaczyć na odpoczynek i regenerację.

Warun­kiem wspar­cia w for­mie opieki wytchnieniowej jest zamiesz­kiwanie we wspól­nym gospodar­stwie domowym z osobą nie­peł­nosprawną i sprawowanie nad nią całodobowej opieki.
Uczest­nik Programu, któremu przy­znano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłat­no­ści za świad­czone usługi. Ważną infor­macją jest to, że opiekun osoby nie­peł­nospraw­nej ma moż­liwość samodziel­nego wyboru osoby, która będzie świad­czyć usługi opieki wytchnieniowej, która następ­nie zostanie zatrud­niona przez Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej. Limit usług przy­padających na jed­nego uczest­nika w ramach pobytu dzien­nego wynosi 240 godzin.

Osoby zain­teresowane udziałem w Programie bliż­sze infor­macje uzyskają pod nr tel. 523590122, 792710910 lub 533710910. Liczba uczest­ników jest ograniczona, decyduje kolej­ność zgłoszeń oraz karta pomiaru nie­zależ­no­ści funk­cjonal­nej zgod­nie z zał. Nr 7 do Programu.

Uwaga!
Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej zachęca rów­nież do kon­taktu osoby zain­teresowane świad­czeniem usług opieki wytchnieniowej, posiadające kwalifikacje zawodowe w kierunku opieki nad osobami nie­peł­nospraw­nymi lub posiadające co naj­mniej roczne, udokumen­towane doświad­czenie w udzielaniu pomocy nie­peł­nospraw­nym. Prze­widywana forma zatrudnienia-​umowa zlecenie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD