Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Ważny komunikat Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości

W związku z panującym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicz­nym kierow­nik Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści prosi o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka przy ul. Ino­wrocław­skiej 14.

Wszyst­kie kwestie związane z przy­znaniem świad­czeń z pomocy spo­łecz­nej, świad­czeń rodzin­nych, wychowaw­czych, fun­duszu alimen­tacyj­nego, dodat­ków miesz­kaniowych oraz pozostałych spraw należy zgłaszać telefonicz­nie lub drogą elek­troniczną. Pracow­nicy Ośrodka będą infor­mować zwrot­nie w jaki spo­sób należy dokonać nie­zbęd­nych for­mal­no­ści związanych z ich załatwieniem.

Od dnia 13.03.2020 do odwołania nie będzie czynna kasa Ośrodka, wszyst­kie świad­czenia będą prze­kazywane wyłącz­nie na osobiste konta rachun­kowe, w związku z czym prosi się o nie­zwłoczne prze­kazanie drogą telefoniczną lub elek­troniczną wła­ściwym pracow­nikom numerów rachun­ków.

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania ogranicza pracę wykonywaną w terenie przez pracow­ników socjal­nych oraz asystenta rodziny. Wymienieni pracow­nicy pozostają do dys­pozycji miesz­kań­ców pod niżej wymienionymi nr telefonicz­nymi.

Jed­noczenie infor­mujemy, że wszyst­kie decyzje administracyjne o przy­znaniu świad­czeń będą wysyłane tradycyjną pocztą za zwrot­nym potwier­dzeniem odbioru.

Z dniem dzisiej­szym zgod­nie z zarządzeniem Wojewody Kujaw­sko Pomor­skiego zawiesza się do 25 marca 2020 r. zajęcia w Dzien­nym Domu Senior + oraz Świetlicy Przy­stań, natomiast wychowawcy tych placówek pozostają w razie potrzeby w kon­tak­cie telefonicz­nym ze swoimi pod­opiecz­nymi.

Mając na uwadze szczególne potrzeby osób korzystających z usług opiekuń­czych, będą one kon­tynuowane w przy­padku osób samot­nych przy zachowaniu pod­stawowych środ­ków ostroż­no­ści, natomiast ograniczona będzie ta forma pomocy w przy­padku osób pozostających w rodzinie.

Kierow­nik Ośrodka zwraca się jed­nocześnie do wszyst­kich miesz­kań­ców naszej Gminy z prośbą o zainicjowanie pomocy sąsiedz­kiej, szczegól­nie w odniesieniu do osób star­szych w zakresie pod­stawowych spraw życiowych, w tym głów­nie dokonywania zakupów. Osoby star­sze i samotne, które dotych­czas nie korzystały z pomocy usługowej, pozbawione jed­nocześnie pomocy sąsiedz­kiej mogą drogą telefoniczną zgłaszać potrzebę objęcia dodat­kowym wspar­ciem ze strony naszych służb.

W trosce o zdrowie i bez­pieczeń­stwo nas wszyst­kich proszę o dostosowanie się do naszej prośby.

Katarzyna Kurow­ska
Kierow­nik Ośrodka Pomocy Społecznej

Numery tel. wszyst­kich działów:
Sekretariat, Dział Dodat­ków Miesz­kaniowych
052 3518 137 wew. 27

Dział Administracyjny i Asystent Rodziny
052 3518 137 wew. 25

Pracow­nicy Socjalni
052 3518 137 wew. 23

Dział Świad­czeń Rodzin­nych i Fun­duszu Alimen­tacyj­nego
052 3518 137 wew. 22

Dział Świad­czeń Wychowaw­czych
052 3518 137 wew. 26

Księgowość
052 3518 137 wew. 24

Telefony komór­kowe
Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej
+48 792 820 910

Pracow­nicy socjalni
+48 786 710 910

Asystent Rodziny
+48 533 999 820

Świetlica „Przy­stań”
+48 533 710 910

Dzienny Dom Senior+ w Pako­ści
052 359 21 13

Wnioski prosimy składać drogą elek­troniczną za pośred­nic­twem plat­formy epuap oraz za pośred­nic­twem poczty e-​mail Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD