Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Wnioski o świad­czenie 500+

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że wnioski o przy­znanie świad­czenia wychowaw­czego 500 plus na nowy okres świad­czeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć w następującym terminie:

- od 1 lutego 2021r. drogą elek­troniczną — za pośred­nic­twem Por­talu Informacyjno-​Usługowego Empatia — empatia​.mrips​.gov​.pl, przez ban­kowość elek­troniczną oraz przez plat­formę ePUAP,

- od 1 kwiet­nia 2021 r. drogą tradycyjną — w for­mie papierowej w siedzibie Ośrodka lub za pośred­nic­twem Poczty Polskiej.


Wszel­kich infor­macji dotyczących świad­czenia wychowaw­czego 500 plus, udziela Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, ul. Ino­wrocław­ska 14, pokój nr 5, lub telefonicz­nie (52) 35181-​37.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD