Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zebranie sprawoz­daw­cze Ochot­niczej Straży Pożarnej

W dniu 21 lutego br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyło się zebranie sprawoz­daw­cze jed­nostki Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści. Na zebranie przy­byli: zastępca komen­danta powiatowego PSP z Ino­wrocławia Rafał Wesołek, komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści Prze­mysław Tulibacki, Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tade­usz Grupa, radna powiatu ino­wrocław­skiego Maria Żukow­ska, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści oraz dyrek­torzy szkół Pod­stawowej i Gim­nazjum w Pako­ści, nie zabrakło także honorowych i wspierających jed­nostkę OSP, druhów.

Zebranie roz­począł witając zaproszonych gości prezes OSP dh. Andrzej Idziaszek. Sprawoz­danie z działal­no­ści za 2013 rok poprzedzone krótką prezen­tacją mul­timedialną przed­stawił naczel­nik OSP dh. Tomasz Kujawa. Zgromadzeni na zebraniu goście dowiedzieli się m.in., że w minionym roku kurs pod­stawowy I i II stop­nia oraz kurs tech­niczny ukoń­czyło dwóch druhów, a szkolenie w komorze dymowej w ośrodku szkoleniowym PSP w Toruniu pięciu strażaków, naj­bar­dziej aktywni strażacy to Pucz­kar­ski Karol, Szwed Woj­ciech, Dąbrow­ski Mar­cin, Kubiak Rafał, Mach­cin­ski Michał, Jan­kow­ski Sławomir.

Plan działal­no­ści i plan finan­sowy na rok 2014 przed­stawił Prezes OSP dh. Andrzej Idziaszek. Sprawoz­danie finan­sowe złożył skarb­nik OSP dh.Marcin Dąbrow­ski, a o działaniach komisji rewizyj­nej infor­mował jej prze­wod­niczący, dh. Jan Kamiński.

W dys­kusji, która w głów­nej mierze dotyczyła nowego samo­chodu strażac­kiego zabierali głos: Rafał Wesołek z PSP, bur­mistrz Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Tade­usz Grupa oraz radna Powiatu Maria Żukowska.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD