Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Pod­pisanie umowy na budowę budynku komunalnego

W dniu 14 grud­nia 2021r. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynku komunal­nego w Gminie Pakość”.

Wykonawcą robót będzie Pan Wik­tor Słowiń­ski, prowadzący działal­ność gospodar­czą pod firmą: Firma Usługowo-​Produkcyjno-​Handlowa Wik­tor Słowiń­ski z siedzibą w Trzemesz­nie. Zadanie jest współ­finan­sowane z Rządowego Fun­duszu Inwestycji Lokal­nych i obej­muje budowę budynku wielorodzin­nego, składającego się z 12 lokali miesz­kal­nych wraz z pomiesz­czeniami pomoc­niczymi na działce nr 105/​54, położonej w miej­scowo­ści Rybitwy, gm. Pakość. Funk­cję Inspek­tora Nad­zoru Inwestor­skiego w branży konstrukcyjno-​budowlanej peł­nił będzie Pan Jerzy Stolar­ski (koor­dynator wykonywanych czyn­no­ści nad­zoru inwestor­skiego na budowie). Funk­cję inspek­tora branży elek­trycz­nej peł­nił będzie Pan Jan Sparzyń­ski, natomiast inspek­torem branży sanitar­nej będzie Pan Jerzy Szymański.

Po pod­pisaniu umowy strony spo­tkały się w terenie w celu prze­kazania placu budowy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD