Budżet Obywatel­ski 2018

Projekty wybrane do realizacji

Prezen­tujemy protokół z głosowania na poszczególne projekty oraz listę tych z projek­tów, które zestaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatel­skiego Pakości.

Na obszarze miasta Pakość:

  • Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pakości
  • Doposażenie zespołu „Pako­ścianie” poprzez zakup akordeonu

Na obszarze wiejskim:

  • Poprawa bazy rekreacyjno-​sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na pakoskiej plaży miej­skiej w Jankowie
  • Aktyw­ność nad jeziorem — roz­wój Klubu Morsa w Pakości
  • Zagospodarowanie terenu rekreacyj­nego w cen­trum wsi Kościelec

pdfTreść protokołu głosowania759.40 KB

Głosowanie

Od poniedziałku, 4 września roz­poczyna się etap głosowania, który potrwa do 30 września br. Aby zagłosować należy prze­słać wypeł­nioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość lub wrzucić kartę do głosowania do urn wystawionych w budynkach:

Czytaj więcej: Głosowanie

Komisja zakoń­czyła weryfikację wniosków złożonych do Budżetu Obywatel­skiego 2018.

Infor­mujemy, że zakoń­czyła się weryfikacja wniosków złożonych w ramach pierw­szej edycji budżetu obywatel­skiego. Do Urzędu wpłynęło 14 wniosków: 5 projek­tów miej­skich i 9 wiej­skich. Tylko 3 wnioski nie prze­szły pozytyw­nie oceny merytorycznej.

Czytaj więcej: Komisja zakoń­czyła weryfikację wniosków złożonych do Budżetu Obywatel­skiego 2018.