Głosowanie

Od poniedziałku, 4 września roz­poczyna się etap głosowania, który potrwa do 30 września br. Aby zagłosować należy prze­słać wypeł­nioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość lub wrzucić kartę do głosowania do urn wystawionych w budynkach:

  • Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
  • Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
  • Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
  • Cen­trum Komunikacji Spo­łecz­nej w Kościelcu,
  • Świetlica wiej­ska w Radłowie.

Karta do głosowania jest do pobrania pdftutaj…
lub w for­mie papierowej w w/​w budynkach.

Miesz­kaniec może zagłosować wyłącz­nie osobi­ście, tylko na jed­nej kar­cie do głosowania i wskazać mak­symal­nie trzy zadania z jed­nego bądź dwóch obszarów, bez względu na to,w którym obszarze zamiesz­kuje i którego obszaru dotyczy.

Aby zagłosować należy pod­stawić znak „X” przy wybranych zadaniach na kar­cie do głosowania.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały kolejno naj­więk­szą liczbę głosów w danym obszarze., aż do wyczer­pania środ­ków prze­znaczonych na ich wykonanie.

Lista projek­tów