• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Komisja zakoń­czyła ocenę zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatel­skiego 2019

Dnia 24 lipca br. zakoń­czyła się ocena propozycji zadań zgłoszonych przez miesz­kań­ców do realizacji w ramach budżetu obywatel­skiego w 2019 r.

W opar­ciu o przed­łożone dokumenty Zespół do spraw budżetu obywatel­skiego na 2019 r., w składzie: Jerzy Joachimiak – Prze­wod­niczący Zespołu, Bar­bara Białecka, Bogusław Kawka, Marzena Krajew­ska – Sekretarz Zespołu, Michał Krusiń­ski – Zastępca Prze­wod­niczącego Zespołu, Katarzyna Lewan­dow­ska oraz Józef Per­dał, dokonał oceny merytorycz­nej propozycji zadań. 11 zadań zostanie pod­danych pod głosowanie przez miesz­kań­ców w dniach w dniach od 13 sierp­nia 2018 r. do 17 września 2018 r. Szacun­kowa war­tość zgłoszonych zadań wynosi ponad 310.000,00 zł. 2 wnioski nie uzyskały rekomen­dacji Zespołu.

Od poniedziałku, 13 sierp­nia dostępna karta do głosowania.

pdfWyniki102.91 KB