• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatel­skiego 2019

24 lipca br. zakoń­czyła się ocena merytoryczna propozycji zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego. Do drugiej edycji pakoskiego budżetu obywatel­skiego prze­szło 11 zadań. O tym które zadanie zostanie zrealizowane zdecydują mieszkańcy.

Od dzisiaj tj. 13 sierp­nia br. roz­poczyna się etap głosowania, który potrwa do 17 września br. Aby zagłosować należy prze­słać wypeł­nioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość lub wrzucić kartę do głosowania do urn wystawionych w budyn­kach:
• Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4,
• Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści, ul. Św. Jana 12,
• Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, ul. Bar­ciń­ska 11,
• Cen­trum Komunikacji Spo­łecz­nej w Kościelcu,
• Świetlica wiej­ska w Radłowie.

Karta do głosowania jest do pobrania na stronie Urzędu Miej­skiego lub w for­mie papierowej w w/​w budynkach.

Miesz­kaniec może zagłosować wyłącz­nie osobi­ście, tylko na jed­nej kar­cie do głosowania i wskazać mak­symal­nie trzy zadania z jed­nego bądź dwóch obszarów, bez względu na to, w którym obszarze zamiesz­kuje i którego obszaru dotyczy.

Aby zagłosować należy pod­stawić znak „X” przy wybranych zadaniach na kar­cie do głosowania.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały kolejno naj­więk­szą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczer­pania środ­ków prze­znaczonych na ich wykonanie.

pdfZadania — wyniki102.91 KB

pdfKarta do głosowania75.10 KB