• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Spo­tkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Dnia 2 lipca br. odbyło się w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2019 r., w składzie: Jerzy Joachimiak – Prze­wod­niczący Zespołu, Bar­bra Białecka, Bogusław Kawka, Marzena Krajew­ska, Michał Krusiń­ski, Katarzyna Lewan­dow­ska oraz Józef Perdał.

Zespół dokonał wyboru: Zastępcy Prze­wod­niczącego Zespołu, którym został Michał Krusiń­ski oraz Sekretarza Zespołu, którym została Marzena Krajew­ska. W spo­tkaniu uczest­niczyła rów­nież Anna Emeschaj­mer, która zapew­nia obsługę organizacyjną pracy Zespołu. Następ­nie Zespól dokonał oceny for­mal­nej 13 złożonych wniosków. Szacun­kowa war­tość zgłoszonych zadań wynosi ponad 280.000,00 zł. Wśród propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego są m.in.: budowa placów zabaw dla dzieci, budowa ciągów pieszych, budowa ogól­nodostęp­nej altany biesiad­nej, zakup kon­tenera sanitar­nego, czy zakup kosiarki samojezd­nej. W wyniku oceny for­mal­nej złożonych wniosków 11 propozycji zadań zostało skierowanych do oceny merytorycz­nej. 2 wnioski nie uzyskały rekomen­dacji – pierw­szy z uwagi na fakt, że koszt realizacji zadania prze­kroczył kwotę prze­znaczoną na realizację projek­tów w obszarze miej­skim; drugi natomiast z powodu prze­kroczenia ter­minu zgłoszenia projektu. Ocena merytoryczna zostanie dokonana do dnia 6 sierp­nia br. Następ­nie Zespół wskaże listę moż­liwych do realizacji zadań, na które miesz­kańcy będą głosować w dniach od 13 sierp­nia 2018 r. do 17 września 2018 r.