• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Zaproszenie do zgłaszania kan­dydatur do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy do zgłaszania kan­dydatur na człon­ków Zespołu ds. budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2018 r.

Zadania Zespołu obej­mują m.in. for­malną i merytoryczną weryfikację zgłoszonych przez miesz­kań­ców gminy przed­się­wzięć do realizacji w 2018 r., wskazanie listy zadań, które pod­dane zostaną pod głosowanie miesz­kań­com gminy oraz przy­gotowanie i nad­zorowanie głosowania dotyczącego wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2018r.

W skład Zespołu, który powołany zostanie zarządzeniem Bur­mistrza wej­dzie 7 osób, w tym 2 przed­stawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W przy­padku więk­szej liczby zgłoszeń wyłonienie człon­ków Zespołu spo­śród kan­dydatur przed­stawionych przez organizacje pozarządowe nastąpi w drodze publicz­nego losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88170 Pakość z dopiskiem „Zespół ds. budżetu obywatel­skiego Gminy Pakość na 2018 r.” w ter­minie do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00.

For­mularz