Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Panie Burmistrzu, czy można zrobić coś z droga w Giebni od strony jeziora??? Na drugiej stronie zrobiono asfalt a tylko 2 domy więcej. (2017-12-26)

Gmina suk­cesyw­nie zmienia jakość dróg wiej­skich z grun­towych na asfal­towe, w miarę moż­liwo­ści finan­sowych oraz uwzględ­niając potrzeby wszyst­kich dwunastu sołectw.

Czy w Pakości będzie realizowany program mieszkanie +? (2017-12-13)

Gmina Pakość zgłosiła swój akces przy­stąpienia do tego programu.

Dzien dobry. Chciałabym się dowiedzieć jakie są kryteria przyznania stażu przez miasto i czym kierują się osoby przydzielające staż w mieście Pakość? (2017-11-14)

Wniosek można złożyć w każ­dej sprawie w Biurze Obsługi Interesan­tów. Po roz­patrzeniu tego wniosku, w przy­padku pozyskania stażu, przy­znawanego przez Powiatowy Urząd Pracy, wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź. W razie trud­no­ści, proszę o osobiste skon­tak­towanie się.

Panie burmistrzu proszę zwrócić uwagę policji na autobusy MATBUD jeżdżące po ul. Szkolnej. Czy tam nie ma ograniczenia do 3,5? (2017-11-14)

Organizację ruchu na ul. Szkol­nej musimy doprecyzować. Zgoda jest na dojazd busów szkol­nych do szkół.

Czy prace w centrum Pakości są prowadzone pod nadzorem archeologicznym? (2017-11-13)

Tak.

Panie Burmistrzu, Czy jest możliwość poprawy stanu nawierzchni na ulicy Działyńskich? (2017-11-11)

Jesz­cze w listopadzie planujemy wykonać prace rów­niarką na ul. Działyńskich.

Panie Burmistrzu czy Pana zdaniem Dyrektor Szkoły Pani Szlifarska nie zasłużyła na nagrodę? Te rozdane nagrody to nie były za osiągnięcia? (2017-11-10)

Kryteria i tryb przy­znawania nagród dla nauczycieli ze specjal­nego fun­duszu nagród reguluje Uchwała nr XXIX/​261/​10 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 5 marca 2010 roku. Proszę zapoznać się z zapisami tej uchwały.

PANI BUR. MAŁA OBWODNICA MA BYĆ ROZJECHANA PRZEZ TIRY KOSZTEM RYNKU GDZIE POLICJA BY WALCZYĆ Z NADMIERNĄ PRĘDKOŚCIĄ..... (2017-11-09)

Obec­nie obowiązująca na terenie miasta organizacja ruchu jest organizacją tym­czasową, wprowadzona na czas prowadzonych w cen­trum robót.

Czy można w celu sprawnego i bezpiecznego przejazdu przez ulicę Szkolną wprowadzić całkowity zakaz zatrzymywania na całej długości tej ulicy? (2017-11-08)

Problem polega na tym, że miesz­kańcy ul. Szkol­nej, wła­ściciele aut, maja ograniczone moż­liwo­ści par­kowania w innym miejscu.

Witam do kiedy zamknięta będzie droga przechodząca przez ul. Rynek, Szeroką i Św Jana? (2017-11-08)

Ter­min realizacji został ustalony w umowie do 15 grud­nia br. Wykonawca dokłada wszel­kich starań, aby roboty wykonać jak najszybciej.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD