Dla rol­ników

Ważny komunikat dla rolników!

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa przy­pomina, że e-​wnioski o przy­znanie płat­no­ści za rok 2019 są przyj­mowane wyłącz­nie w for­mie elek­tronicz­nej przez aplikację eWniosek­Plus do 15 maja br.

pdfKomunikat ARiMR

Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Ulotka infor­macyjna dla rol­ników poszkodowanych przez suszę na terenie naszego wojewódz­twa, o for­mach pomocy udzielanych przez rząd RP, a także infor­macja o wymaganych do złożenia dokumen­tach w Biurze Powiatowym ARiMR.

Czytaj więcej: Pomoc suszowa dla rol­ników poszkodowanych w 2018 r.

Nie­korzystne zjawisko atmos­feryczne — susza

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Pakość nie­korzyst­nego zjawiska atmos­ferycz­nego — suszy Bur­mistrz Pako­ści wystąpił do Wojewody Kujaw­sko — Pomor­skiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. oszacowania szkód.

Czytaj więcej: Nie­korzystne zjawisko atmos­feryczne — susza

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD