Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Drodzy rol­nicy przy­pominamy o obowiąz­kowym udziale w spisie rolnym

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Na wypeł­nienie obowiązku spisowego rol­nicy mają czas do końca listopada. Udział w spisie jest obowiąz­kowy i obej­muje wszyst­kie gospodar­stwa rolne prowadzące działal­ność rolniczą.

Spisać się można samodziel­nie przez Inter­net – to pod­stawowa i naj­wygod­niej­sza forma spisu. Na stronie www​.spisrolny​.gov​.pl zamiesz­czony jest elek­troniczny for­mularz oraz szczegółowa instruk­cja wypełniania.

Rol­nicy, którzy nie poosiadają dostępu do Inter­netu lub mają trud­no­ści z wypeł­nieniem for­mularza mogą skorzystać rów­nież z metody:
- samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99). Przez infolinię spisową można się spisać do 30 listopada 2020 r.,
- samospisu przez telefon kon­tak­tując się z koorydatorem gmin­nym Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (tel. 52 566 60 87), człon­kami biura spisowego (52) 566 60 82,(52) 566 60 91 lub w sekretariacie Urzędu Miej­skiego (tel. 52 566 60 72.

W Urzędzie Miej­skim w Pako­ści powstało samodzielne stanowisko dla osób nie­po­siadających dostępu dla Inter­netu, które jest w pełni dostosowane dla osób nie­peł­nospraw­nych. Od godz.7.30 do godz.13.00 moż­liwe jest spisanie się w Urzędzie Miej­skim z zachowaniem reżimu sanitar­nego, z pomocą merytorycz­nego pracow­nika po uprzed­nim zgłoszeniu telefonicz­nym. Potrzebny jest numer gospodar­stwa nadany z ARiMR i numer pesel.

obowizek spisowy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD