Har­monogram zebrań wiejskich

Podajemy do publicz­nej wiadomo­ści har­monogram zebrań wybor­czych soł­tysów i rad sołec­kich w Gminie Pakość.

zebrania wiejskie