Infor­macja dla rolników

W związku z licz­nymi pytaniami dotyczącymi strat w uprawach rol­nych poniesionych wskutek długo­trwałej suszy infor­mujemy, że prowadzony przez Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznaw­stwa w Puławach monitoring suszy wykazuje zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Pakość w uprawach zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych i truskawek na glebach bar­dzo lek­kich. Oznacza to, że szacowanie szkód przez Komisję moż­liwe jest tylko na wymienionych roślinach i tylko na glebach tej kategorii.

Zachęcamy rol­ników do zapoznania się z rapor­tami suszy rol­niczej na stronie www​.susza​.iung​.pulawy​.pl Jed­nocześnie infor­mujemy, że zgod­nie z Roz­porządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycz­nia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i spo­sobu realizacji nie­których zadań Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa moż­liwe jest uzyskanie pomocy w for­mie kredytu preferen­cyj­nego. Warun­kiem jego uzyskania jest wykazanie strat prze­kraczających 30 % ogól­nej produk­cji w gospodar­stwie (produk­cja roślinna i zwierzęca łącz­nie).
Druk — Zgłoszenie strat w uprawach rol­nych można pobrać w Urzędzie Miej­skim w Pakości

Do pobrania:
rtfZgłoszenie strat w uprawach rol­nych53.01 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD