Komunikatu Prezesa ARiMR dla rolników

Publikujemy komunikatu Prezesa Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­mujący, iż 16 maja mija ter­min przyj­mowania wniosków o przy­znanie płat­no­ści bez­pośred­nich za rok 2016. Wcześniej­sze złożenie wniosku pozwoli na szyb­sze skorygowanie ewen­tual­nych błędów.

pdfkomunikat276.13 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD