Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

W związku z zagrożeniem afrykań­skim pomorem świń (ASF), w dniach 2025 paź­dzier­nika 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-​pomorskim inwen­taryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym ter­minie wizyt w lesie i ostroż­ność na drogach.

Afrykań­ski pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraź­liwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponie­waż ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jed­nak przy­czyną poważ­nych strat ekonomicz­nych, związanych z pad­nięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosz­tami zwal­czania, a przede wszyst­kim, z wstrzymaniem obrotu oraz eks­portu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jesz­cze na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego. Ponie­waż przy­padki i ogniska ASF zostały stwier­dzone na terenie wojewódz­twa pod­laskiego, mazowiec­kiego i lubel­skiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do prze­pisów weterynaryj­nych regulujących zagęsz­czenie dzików.

W związku z tym, w dniach 2025 paź­dzier­nika 2016 r., we wszyst­kich nad­leśnic­twach Regional­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczeb­no­ści dzików w lasach metodą pędzeń prób­nych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę moż­liwo­ści – o prze­łożenie wizyt w lesie na inny ter­min i wzmożoną ostroż­ność pod­czas poruszania się pojaz­dami przez tereny leśne. Prze­miesz­czająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu”.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD