Ogłoszenie ARiMR

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa przy­pomina, iż wnioski o przy­znanie płat­no­ści na 2017 rok z wymaganymi załącz­nikami można składać w ter­minie od 15 marca br. do 15 maja br. Wniosek o przy­znanie płat­no­ści wraz z załącz­nikami może być także złożony w ter­minie 25 dni kalen­darzowych po ter­minie składania wniosków, tj. do 9 czerwca br., jed­nak za każdy dzień roboczy opóź­nienia, licząc od 16 maja br., stosowne będzie zmniej­szenie płat­no­ści w wysoko­ści 1% należ­nej kwoty płatności.

Jed­nocześnie ARiMR infor­muje, iż nie jest planowane wydłużenie ter­minu na składanie wniosków o przy­znanie płat­no­ści w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przy­znanie płat­no­ści można składać do 31 maja 2017 r. Złożone zmiany do wniosku w tym ter­minie nie skut­kuje zmniej­szeniem należ­nych płat­no­ści do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupeł­nienie braków we wniosku od 1 czerwca do 9 czerwca 2017 r. skut­kuje zmniej­szeniem płat­no­ści w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany we wniosku oraz uzupeł­nienie braków, w tym złożenie załącz­ników oraz wypeł­nionych materiałów graficz­nych, składa się na for­mularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.

Wnioski o przy­znanie płat­no­ści złożone do ARiMR po 9 czerwca br. nie będą rozpatrywane.

Aby umoż­liwić Pań­stwu złożenie wniosku o przy­znanie płat­no­ści w ter­minie, Biura Powiatowe ARiMR będą przyj­mowały Beneficjen­tów w wydłużonych godzinach urzędowania, tj.:

  • 24.0428.04 – w godzinach 7:3018:00,
  • 2.05 – w godzinach 7:3015:30
  • 4.055.057:3018:00
  • 8.0515.05 – w godzinach 6:0020:00
  • 13.05 (sobota) – w godzinach 6:0020:00
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD