Ogłoszenie

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, iż soł­tys sołect Gorzany, Gieb­nia, Węgierce z przy­czyn osobistych nie będzie przyj­mował raty podatku od nie­ruchomo­ści, podatku rol­nego oraz łącz­nego zobowiązania pienięż­nego przy­padających na dzień 15 marca 2018r.

Należny podatek można wpłacać w kasie tut. Urzędu w godz. poniedziałek, środa, czwar­tek – 8.0014.00, wtorek — 8.0015.30, piątek — 8.0013.00
lub prze­lewem na rachunek ban­kowy: Bank Spół­dziel­czy w Prusz­czu Pomor­skim Oddział w Pako­ści Nr 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD