Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Projekt Planu Strategicz­nego — zgłaszanie uwag/​opinii

Minister­stwo Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi zachęca do wzięcia udziału w kon­sul­tacjach spo­łecz­nych projektu Planu Strategicz­nego dla Wspól­nej Polityki Rolnej.

Uwagi/​opinie do projektu Planu można zgłaszać za pośred­nic­twem specjal­nie dedykowanej strony inter­netowej poświęconej prze­prowadzeniu kon­sul­tacji spo­łecz­nych projektu Planu Strategicz­nego dla Wspól­nej Polityki Rol­nej: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​r​o​l​n​i​c​t​w​o​/​r​u​s​z​y​l​y​-​k​o​n​s​u​l​t​a​c​j​e​-​p​r​o​j​e​k​t​u​-​p​l​a​n​u​-​s​t​r​a​t​e​g​i​c​z​n​e​g​o​-​d​l​a​-​w​s​p​o​l​n​e​j​-​p​o​l​i​t​y​k​i​-​r​o​l​n​e​j, na której znaj­duje się weban­kieta: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​w​p​r​p​o​2020​/​k​o​n​s​u​l​t​a​c​j​e​-​s​p​o​l​e​c​z​n​e​-​p​l​a​n​u​s​t​r​a​t​e​g​i​c​z​n​e​g​o​-​d​l​a​-​w​p​r.

Wspolna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE FB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD