Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Rol­niku — zapraszamy na konferencję

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie ser­decz­nie zaprasza wszyst­kich zwolen­ników rol­nic­twa ekologicz­nego oraz żyw­no­ści ekologicz­nej na kon­feren­cję pn. „Innowacyjne roz­wiązania w rol­nic­twie ekologicz­nym – aktualne trendy i per­spek­tywy”. Wydarzenie on-​line dnia 3.12.2020r. godz. 10:00.

Rejestracja na kon­feren­cję poprzez klik­nięcie na poniż­szy link: https://​kpodr​.click​meeting​.com/​i​n​n​o​w​a​c​y​j​n​e​-​r​o​z​w​i​a​z​a​n​i​a​-​w​-​r​o​l​n​i​c​t​w​i​e​-​e​k​o​l​o​g​i​c​z​n​y​m​-​a​k​t​u​a​l​n​e​-​t​r​e​n​d​y​-​i​-​p​e​r​s​p​e​k​t​y​w​y​/​r​e​g​i​s​t​e​r​?​_​g​a​=​2​.​29449654​.​841261182​.​16051613901447814249.1601988734

pdfProgram kon­feren­cji 166.21 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD