Sprzedaż własnych, prze­tworzonych produk­tów przez rol­ników z podat­kiem 2%

Od 1 stycz­nia 2016 r. rol­nicy mogą sprzedawać produkty żyw­no­ściowe wytworzone z własnych surow­ców, bez koniecz­no­ści rejestracji działal­no­ści gospodar­czej. Zmiana polega na zaliczeniu przy­chodów z realizowanej przez rol­ników tzw. sprzedaży bez­pośred­niej do przy­chodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzono moż­liwość opodat­kowania tych dochodów w for­mie uprosz­czonej, tj. ryczał­tem od przy­chodów ewiden­cjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysoko­ści 2% przy­chodów.
Zastosowanie wskazanych uregulowań jest moż­liwe w przy­padku osiągania przy­chodów ze sprzedaży prze­tworzonych w spo­sób inny niż prze­mysłowy produk­tów roślin­nych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Nie dotyczy to prze­tworzonych produk­tów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjal­nych produk­cji rol­nej, oraz produk­tów opodat­kowanych podat­kiem akcyzowym na pod­stawie odręb­nych prze­pisów, jeżeli:

  1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób praw­nych, jed­nostek organizacyj­nych nie­po­siadających osobowo­ści praw­nej lub na rzecz osób fizycz­nych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarol­niczej działal­no­ści gospodarczej;
  2. prze­twarzanie produk­tów roślin­nych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrud­nieniu osób na pod­stawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podob­nym charakterze;
  3. sprzedaż następuje wyłącz­nie:
    a) w miej­scach, w których produkty te zostały wytworzone,
    b) na tar­gowiskach, przez które rozumie się wszel­kie miej­sca prze­znaczone do prowadzenia han­dlu, z wyjąt­kiem sprzedaży dokonywanej w budyn­kach lub w ich częściach;

  4. prowadzona jest ewiden­cja sprzedaży;
  5. podat­nik nie uzyskał innych przy­chodów ze źródła przy­chodów jakim jest pozarol­niczą działal­ność gospodarcza.

Rol­nik, chcąc skorzystać ze zryczał­towanej formy opodat­kowania, obowiązany jest do 20 stycz­nia br. lub przed uzyskaniem pierw­szego przy­chodu (jeżeli działal­ność roz­poczyna w trak­cie roku podat­kowego) złożyć Naczel­nikowi Urzędu Skar­bowego oświad­czenie o wyborze formy opodat­kowania. Przy­chody z takiej działal­no­ści rol­nik, roz­liczać będzie po zakoń­czeniu danego roku, na for­mularzu PIT-​28.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD