Środki na pomoc dla rol­ników poszkodowanych w wyniku nie­korzyst­nych zjawisk atmos­ferycz­nych — uzupełnienie!

Producenci rolni, w których gospodar­stwach rol­nych oszacowano straty spo­wodowane nie­korzyst­nymi zjawiskami atmos­ferycz­nych takimi jak ujemne skutki prze­zimowania mogą ubiegać się o pomoc z Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.

Wniosek należy złożyć do 5 grud­nia br. (liczy się data stem­pla pocztowego).

Szczegóły na stronie: http://​www​.arimr​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​a​r​t​y​k​u​l​y​/​k​o​l​e​j​n​e​-​s​r​o​d​k​i​-​n​a​-​p​o​m​o​c​-​d​l​a​-​p​r​o​d​u​c​e​n​t​o​w​-​r​o​l​n​y​c​h​-​p​o​s​z​k​o​d​o​w​a​n​y​c​h​-​w​-​w​y​n​i​k​u​-​n​i​e​k​o​r​z​y​s​t​n​y​c​h​-​z​j​a​w​i​s​k​-​a​t​m​.​h​t​m​l

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD