Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

31 marca 2021 r. upływa ter­min na zakup kom­putera ze wspar­ciem ARiMR

Przy­pominamy rol­nikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu kom­puterowego, a jesz­cze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fak­turę potwier­dzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostar­czyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwiet­nia 2021 r. To są nie­zbędne warunki, aby roz­liczyć otrzymane wsparcie.

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradz­twa Rol­niczego w Ino­wrocławiu ogłasza nabór na szkolenie chemizacyjne dla rol­ników w zakresie stosowania środ­ków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

Zwrot podatku akcyzowego za 2021 rok

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego za 2021 rok

Rol­niku — zapraszamy na konferencję

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie ser­decz­nie zaprasza wszyst­kich zwolen­ników rol­nic­twa ekologicz­nego oraz żyw­no­ści ekologicz­nej na kon­feren­cję pn. „Innowacyjne roz­wiązania w rol­nic­twie ekologicz­nym – aktualne trendy i per­spek­tywy”. Wydarzenie on-​line dnia 3.12.2020r. godz. 10:00.

Czytaj więcej: Rol­niku — zapraszamy na kon­feren­cję

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD