Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Drodzy rol­nicy przy­pominamy o obowiąz­kowym udziale w spisie rolnym

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Na wypeł­nienie obowiązku spisowego rol­nicy mają czas do końca listopada. Udział w spisie jest obowiąz­kowy i obej­muje wszyst­kie gospodar­stwa rolne prowadzące działal­ność rolniczą.

Czytaj więcej: Drodzy rol­nicy przy­pominamy o obowiąz­kowym udziale w spisie rol­nym

Dni Pola 2020

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 2023 czerwca br. Głów­nym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezen­tacja dorobku pol­skiej hodowli roślin oraz osiągnięć instytutów naukowych, uczelni i pod­miotów obsługujących rolników.

Czytaj więcej: Dni Pola 2020

Zasiłek opiekuń­czy dla ubez­pieczonego w KRUS

Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego infor­muje, że ubez­pieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dziec­kiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęsz­cza dziecko, albo nie­moż­no­ści sprawowania opieki przez nianię lub dzien­nego opiekuna z powodu COVID-​19 – przy­sługuje zasiłek opiekuń­czy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuż­szy niż 14 dni.

Czytaj więcej: Zasiłek opiekuń­czy dla ubez­pieczonego w KRUS

Zwrot podatku akcyzowego za 2020 rok

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rol­nym. Każdy rol­nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT i złożyć odpowiedni wniosek:

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego za 2020 rok

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD