Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Rol­niku! Pamiętaj o spisie zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia gospodar­skiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt prze­bywających w siedzibie stada — co naj­mniej raz na dwana­ście miesięcy, nie póź­niej jed­nak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej: Rol­niku! Pamiętaj o spisie zwierząt.

Ogłoszenie ARiMR

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa przy­pomina, iż wnioski o przy­znanie płat­no­ści na 2017 rok z wymaganymi załącz­nikami można składać w ter­minie od 15 marca br. do 15 maja br. Wniosek o przy­znanie płat­no­ści wraz z załącz­nikami może być także złożony w ter­minie 25 dni kalen­darzowych po ter­minie składania wniosków, tj. do 9 czerwca br., jed­nak za każdy dzień roboczy opóź­nienia, licząc od 16 maja br., stosowne będzie zmniej­szenie płat­no­ści w wysoko­ści 1% należ­nej kwoty płatności.

Czytaj więcej: Ogłoszenie ARiMR

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Minister Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi Krzysz­tof Jur­giel informuje:

Każdy ROL­NIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Infor­macja dla hodow­ców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii infor­muje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), pod­typu H5N8 u ptaków dzikich (Pol­ska, Chor­wacja, Szwaj­caria, Dania, Holan­dia), jak i drobiu (Pol­ska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Czytaj więcej: Infor­macja dla hodow­ców drobiu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD