Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Środki na pomoc dla rol­ników poszkodowanych w wyniku nie­korzyst­nych zjawisk atmos­ferycz­nych — uzupełnienie!

Producenci rolni, w których gospodar­stwach rol­nych oszacowano straty spo­wodowane nie­korzyst­nymi zjawiskami atmos­ferycz­nych takimi jak ujemne skutki prze­zimowania mogą ubiegać się o pomoc z Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Środki na pomoc dla rol­ników poszkodowanych w wyniku nie­korzyst­nych zjawisk atmos­ferycz­nych -…

Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

W związku z zagrożeniem afrykań­skim pomorem świń (ASF), w dniach 2025 paź­dzier­nika 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-​pomorskim inwen­taryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym ter­minie wizyt w lesie i ostroż­ność na drogach.

Czytaj więcej: Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

Infor­macja dla rolników

W związku z upływającym dnia 16 maja ter­minu przyj­mowania wniosków obszarowych na rok 2016, Biuro Powiatowe Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa podaje godziny pracy:

  • od 9.05.2016 r. do 13.05.2016 r. – 6.0022.00
  • 14.05.2016 r. (sobota) – 6.0014.00,
  • 16.05.2016 r. – 6.0022.00 (do obsłużenia ostat­niego rolnika)

Komunikatu Prezesa ARiMR dla rolników

Publikujemy komunikatu Prezesa Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­mujący, iż 16 maja mija ter­min przyj­mowania wniosków o przy­znanie płat­no­ści bez­pośred­nich za rok 2016. Wcześniej­sze złożenie wniosku pozwoli na szyb­sze skorygowanie ewen­tual­nych błędów.

Czytaj więcej: Komunikatu Prezesa ARiMR dla rol­ników

Lustracja ozimin

Kujawsko-​Pomorska Izba Rol­nicza apeluje o lustracje ozimin czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD