Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Zwrot podatku akcyzowego dla producen­tów rolnych

Prze­stawiamy infor­macje Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego oraz Minister­stwa Finan­sów nt. zwrotu podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej. pdfczytaj…2.11 MB

Wspar­cie inwestycji w gospodar­stwach rolnych

Infor­mujemy, że Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa planuje nabór wniosków na operacje typu Inwestycje w gospodar­stwach rol­nych położonych na obszarach OSN w ramach PROW 20142020, który odbędzie się w dniach od 10 lutego do 10 marca 2016 r.. Z pomocy mogą skorzystać rol­nicy z Obszarów Szczegól­nie Narażonych (OSN) wyznaczonych po raz pierw­szy w 2012r. Szczegółowe infor­macje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie inter­netowej ARiMR.

Czytaj więcej: Wspar­cie inwestycji w gospodar­stwach rol­nych

Sprzedaż własnych, prze­tworzonych produk­tów przez rol­ników z podat­kiem 2%

Od 1 stycz­nia 2016 r. rol­nicy mogą sprzedawać produkty żyw­no­ściowe wytworzone z własnych surow­ców, bez koniecz­no­ści rejestracji działal­no­ści gospodar­czej. Zmiana polega na zaliczeniu przy­chodów z realizowanej przez rol­ników tzw. sprzedaży bez­pośred­niej do przy­chodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej: Sprzedaż własnych, prze­tworzonych produk­tów przez rol­ników z podat­kiem 2%

Infor­macja MF ws. zakupów paliw do celów rolniczych

Prze­kazujemy infor­mację Ministra Finan­sów dla rol­ników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodar­stwie rol­nym pdfczytaj…743.16 KB

Wspar­cie dla młodych rolników

Komunikat Prezesa ARiMR z 20 lipca 2015 r. w sprawie naboru w 2015 roku wniosków o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020. W 2015 roku wnioski o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” można będzie składać od dnia 20 sierp­nia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.

Czytaj więcej: Wspar­cie dla młodych rol­ników

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD