Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Wspar­cie dla młodych rolników

Komunikat Prezesa ARiMR z 20 lipca 2015 r. w sprawie naboru w 2015 roku wniosków o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020. W 2015 roku wnioski o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” można będzie składać od dnia 20 sierp­nia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.

Czytaj więcej: Wspar­cie dla młodych rol­ników

Infor­macja dla rolników

W związku z licz­nymi pytaniami dotyczącymi strat w uprawach rol­nych poniesionych wskutek długo­trwałej suszy infor­mujemy, że prowadzony przez Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznaw­stwa w Puławach monitoring suszy wykazuje zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Pakość w uprawach zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych i truskawek na glebach bar­dzo lek­kich. Oznacza to, że szacowanie szkód przez Komisję moż­liwe jest tylko na wymienionych roślinach i tylko na glebach tej kategorii.

Czytaj więcej: Infor­macja dla rol­ników

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspek­torat Ochrony Roślin i Nasien­nic­twa w Byd­gosz­czy o/​Inowrocław podaje komunikat o zagrożeniu upraw roślin pdfczytaj…261.74 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD