Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dla rol­ników

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Minister Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi Krzysz­tof Jur­giel informuje:

Każdy ROL­NIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Infor­macja dla hodow­ców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii infor­muje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), pod­typu H5N8 u ptaków dzikich (Pol­ska, Chor­wacja, Szwaj­caria, Dania, Holan­dia), jak i drobiu (Pol­ska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Czytaj więcej: Infor­macja dla hodow­ców drobiu

Środki na pomoc dla rol­ników poszkodowanych w wyniku nie­korzyst­nych zjawisk atmos­ferycz­nych — uzupełnienie!

Producenci rolni, w których gospodar­stwach rol­nych oszacowano straty spo­wodowane nie­korzyst­nymi zjawiskami atmos­ferycz­nych takimi jak ujemne skutki prze­zimowania mogą ubiegać się o pomoc z Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Środki na pomoc dla rol­ników poszkodowanych w wyniku nie­korzyst­nych zjawisk atmos­ferycz­nych -…

Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

W związku z zagrożeniem afrykań­skim pomorem świń (ASF), w dniach 2025 paź­dzier­nika 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-​pomorskim inwen­taryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym ter­minie wizyt w lesie i ostroż­ność na drogach.

Czytaj więcej: Nad­zwyczajne liczenie dzików w związku z ASF

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD