Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ważny komunikat dla rolników!

Agen­cja Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa przy­pomina, że e-​wnioski o przy­znanie płat­no­ści za rok 2019 są przyj­mowane wyłącz­nie w for­mie elek­tronicz­nej przez aplikację eWniosek­Plus do 15 maja br.

pdfKomunikat ARiMR

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD