Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradz­twa Rol­niczego w Ino­wrocławiu ogłasza nabór na szkolenie chemizacyjne dla rol­ników w zakresie stosowania środ­ków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Osoby zain­teresowane proszone są o kon­takt z doradcą rol­niczym tel. 52 357 49 27.

Każdy, kto stosuje i wykonuje zabiegi ochrony roślin jest zobowiązany posiadać aktualne zaświad­czenie o ukoń­czeniu szkolenia chemizacyjnego.

kuj pom osrodek