Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zasiłek opiekuń­czy dla ubez­pieczonego w KRUS

Kasa Rol­niczego Ubez­pieczenia Spo­łecz­nego infor­muje, że ubez­pieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dziec­kiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przed­szkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęsz­cza dziecko, albo nie­moż­no­ści sprawowania opieki przez nianię lub dzien­nego opiekuna z powodu COVID-​19 – przy­sługuje zasiłek opiekuń­czy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuż­szy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuń­czy przy­sługuje z tytułu opieki nad:
1. dziec­kiem w wieku do ukoń­czenia 8 lat,
2. dziec­kiem legitymującym się orzeczeniem o znacz­nym lub umiar­kowanym stop­niu nie­peł­nospraw­no­ści do ukoń­czenia 18 lat albo dziec­kiem z orzeczeniem o nie­peł­nospraw­no­ści lub orzeczeniem o potrzebie kształ­cenia specjal­nego.
Zasiłek opiekuń­czy za każdy dzień wynosi 1/​30 kwoty emerytury pod­stawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 97240 gr.
Zasiłek opiekuń­czy jest przy­znawany na wniosek.
* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegól­nych roz­wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze­ciw­działaniem i zwal­czaniem COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie­których innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.
Wniosek o zasiłek opiekuń­czy z powodu sprawowania opieki nad dziec­kiem dostępny jest na stronie www​.krus​.gov​.pl.

pdfWNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD