Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zgłoszenie strat w uprawach rol­nych — susza

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje rol­ników o moż­liwo­ści składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rol­nych wskutek działania nie­korzyst­nych warun­ków atmos­ferycz­nych — susza.

Na pod­stawie raportu nr 5 Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach suszą na terenie gminy Pakość objęte są uprawy zbóż jarych, rzepaku i rzepiku na glebach kategorii I (gleba bar­dzo lekka).

Wnioski do pobrania:

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD