Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zmiana numerów rachun­ków ban­kowych — ubez­pieczenie spo­łeczne rolników

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku ban­kowego dla wpłat składek na ubez­pieczenie spo­łeczne rol­ników (tj. ubez­pieczenie emerytalno-​rentowe oraz wypad­kowe, chorobowe i macierzyń­skie).
Dla wpłat składek na ubez­pieczenie zdrowotne (dotyczy to płat­ników, którzy są zobowiązani do samodziel­nego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.

Aktualne numery rachun­ków ban­kowych, wła­ściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubez­pieczenia w oddziale regional­nym KRUS w Byd­gosz­czy:
składki na ubez­pieczenie zdrowotne 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012
składki na ubez­pieczenie spo­łeczne 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

UWAGA! Wpłaty na zamknięte rachunki ban­kowe, dokonane po dniu:
31.07.2022 r. — dla ubez­pieczenia zdrowot­nego,
31.10.2022 r. — dla ubez­pieczenia spo­łecz­nego rol­ników,
będą automatycz­nie zwracane na rachunek zleceniodawcy.

WAŻNE! W tytule prze­lewu bez­względ­nie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płat­nika. Brak moż­liwo­ści iden­tyfikacji płat­nika spo­woduje koniecz­ność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.

Infor­macja prze­kazana za pośred­nic­twem OR KRUS w Bydgoszczy

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD