Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

Minister Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi Krzysz­tof Jur­giel informuje:

Każdy ROL­NIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT

  • w ter­minie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur­mistrza lub prezydenta miasta, w zależ­no­ści od miej­sca położenia grun­tów rol­nych wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierp­nia 2016 r. do 31 stycz­nia 2017 r.,
  • w ter­minie od 1 sierp­nia 2017 r. do 31 sierp­nia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur­mistrza lub prezydenta miasta, w zależ­no­ści od miej­sca położenia grun­tów rol­nych wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użyt­ków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 328 kwiet­nia 2017 r. w przy­padku złożenia wniosku w pierw­szym terminie
  • 231 paź­dzier­nika 2017 r. w przy­padku złożenia wniosku w drugim ter­minie
    gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo prze­lewem na rachunek ban­kowy podany we wniosku.

pełna treść informacji…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD