Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Aktualizacja — Zwrot podatku akcyzowego za 2019 r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Każdy rol­nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT i złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2019r. składamy w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) dokumen­tującymi zakup oleju napędowego do producji rol­nej w okresie od 1 sierp­nia 2018r. do 31 stycz­nia 2019r.,
  • od 1 sierp­nia 2019r. do 31 sierp­nia 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) potwier­dzającymi zakup oleju napędowego do produk­cji rol­nej w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

czytaj więcej…

11-​03-​2019 Aktualizacja

Infor­mujemy, iż zgod­nie z ustawą z dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rolnej

  1. Prze­dłużono ter­min składania wniosków do dnia 31 marca 2019 r.
  2. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w ter­minie od dnia 1 kwiet­nia do dnia 31 maja 2019r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD