Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zwrot podatku akcyzowego za 2021 rok

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Każdy rol­nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT i złożyć odpowiedni wniosek:
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2021r. składamy w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) dokumen­tującymi zakup oleju napędowego do producji rol­nej w okresie od 1 sierp­nia 2020r. do 31 stycz­nia 2021r.,
  • od 2 sierp­nia 2021r. do 31 sierp­nia 2021r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) potwier­dzającymi zakup oleju napędowego do produk­cji rol­nej w okresie od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021r.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2021r.

Limit zwrotu przy­sługującego producen­towi rol­nemu określa się na cały rok na pod­stawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej. Kwotę limitu określa się w następujący sposób:

100,00 zł x ilość ha użyt­ków rol­nych
oraz
30,00 zł x śred­nia roczna liczba dużych jed­nostek prze­liczeniowych bydła.

Kwotę zwrotu oblicza się na pod­stawie przed­stawionych fak­tur VAT potwier­dzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2021 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:

ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł.

Obliczoną kwotę zwrotu porów­nuje się z kwotą limitu przy­padającemu producen­towi rol­nemu.
1. Jeżeli kwota zwrotu jest niż­sza od kwoty limitu, wów­czas rol­nik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
2. Jeżeli kwota zwrotu jest więk­sza od kwoty limitu, wów­czas rol­nik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu przy­znanego na pod­stawie decyzji następuje w terminach:

  • 130 kwiet­nia 2021r. w przy­padku złożenia wniosku w pierw­szym terminie,
  • 129 paź­dzier­nika 2021r. w przy­padku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek.
  • Oświad­czenie.
  • Wykaz fak­tur.

Pod­stawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do producji rol­nej (Dz. U z 2019r., poz. 2188)
2. Roz­porządzenie Ministra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 20 grud­nia 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej.
3. Roz­porządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grud­nia 2020r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej na 1 litr oleju w 2021r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 2435).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD