Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA 2022 ROK

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jed­nostka organizacyjna nie­po­siadająca osobowo­ści praw­nej, będąca posiadaczem gospodar­stwa rol­nego w rozumieniu prze­pisów o podatku rolnym.

Każdy rol­nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produk­cji rol­nej powinien zbierać fak­tury VAT i złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej do wysoko­ści limitu zwrotu określonego na 2022r. składamy w dwóch ter­minach:
- od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) dokumen­tującymi zakup oleju napędowego do producji rol­nej w okresie od 1 sierp­nia 2021r. do 31 stycz­nia 2022r.,
- od 1 sierp­nia 2022r. do 31 sierp­nia 2022r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak­turami VAT (lub ich kopiami) potwier­dzającymi zakup oleju napędowego do produk­cji rol­nej w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2022r.

Limit zwrotu przy­sługującego producen­towi rol­nemu określa się na cały rok na pod­stawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rol­nej. Kwotę limitu określa się w następujący spo­sób: 110,00 zł x ilość ha użyt­ków rol­nych oraz 40,00 zł x śred­nia roczna liczba dużych jed­nostek prze­liczeniowych bydła.

Kwotę zwrotu oblicza się na pod­stawie przed­stawionych fak­tur VAT potwier­dzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2022 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł.

Obliczoną kwotę zwrotu porów­nuje się z kwotą limitu przy­padającemu producen­towi rol­nemu.
1. Jeżeli kwota zwrotu jest niż­sza od kwoty limitu, wów­czas rol­nik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
2. Jeżeli kwota zwrotu jest więk­sza od kwoty limitu, wów­czas rol­nik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu przy­znanego na pod­stawie decyzji następuje w ter­minach:
- 130 kwiet­nia 2022r. w przy­padku złożenia wniosku w pierw­szym ter­minie,
- 331 paź­dzier­nika 2022r. w przy­padku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek.
- Oświad­czenie.
- Wykaz faktur.

Pod­stawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do producji rol­nej (Dz. U z 2019r., poz. 2188),
2. Roz­porządzenie Ministra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 20 grud­nia 2018r. (Dz. U.z 2018r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawar­tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk­cji rolnej.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD