Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie infor­macyjne programu „Czyste powietrze”

Ser­decz­nie zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość na spo­tkanie infor­macyjne dot. programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się 8 lipca 2021 r. (czwar­tek) o godzinie 14.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne programu „Czyste powietrze”

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na uruchomienie punktu konsultacyjno-​informacyjnego

W maju br. Gmina Pakość zawarła poro­zumienie z Wojewódz­kim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu z prze­znaczeniem na program „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jako­ści powietrza oraz zmniej­szenie emisji gazów cieplar­nianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek­tyw­no­ści ener­getycz­nej budyn­ków miesz­kal­nych jednorodzinnych.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na uruchomienie punktu konsultacyjno-​informacyjnego

Ankieta dla miesz­kań­ców regionów rzeki Noteć

Na zlecenie Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich z siedzibą w Nakle nad Notecią, poprowadzone są obec­nie badania dotyczące rejonu nad­notec­kiego oraz postrzegania rzeki Noteci przez miesz­kań­ców tego obszaru. Z per­spek­tywy miesz­kańca, turysty, użyt­kow­nika terenów rzecz­nych miesz­kańcy mogą dokonać oceny aktual­nego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazać propozycje zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolej­nych latach.

Czytaj więcej: Ankieta dla miesz­kań­ców regionów rzeki Noteć

Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje, że w okresie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na terenie miasta i gminy Pakość zostanie prze­prowadzone płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcja.

Czytaj więcej: Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD