Dom, miesz­kanie, środowisko

Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Publikujemy Roz­porządzenie nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Czytaj więcej: Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Komenda Powiatowa Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu oraz Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści w dniu 10 marca 2017 r. godz. 17.00 zapraszają miesz­kań­ców do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści na spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z pożarami w budyn­kach miesz­kal­nych oraz obec­no­ścią tlenku węgla (CZADU).

Czytaj więcej: Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Zmiana prze­pisów w zakresie ochrony drzew i krzewów

W dniu 16 grud­nia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przy­rody oraz ustawy o lasach, która weszła w życie 1 stycz­nia 2017 r. Naj­waż­niej­sza zmiana zakłada znie­sienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nie­ruchomo­ściach stanowiących własność osób fizycz­nych i są usuwane na cele nie­związane z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej (art. 83f ust. 3a ustawy). Jed­nak osoba fizyczna będąca użyt­kow­nikiem wieczystym gruntu musi uzyskać stosowne zezwolenie.

Czytaj więcej: Zmiana prze­pisów w zakresie ochrony drzew i krzewów

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości

ocen urzad 189

logo LGD