Dom, miesz­kanie, środowisko

Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla mieszkańców

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne o rządowym programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu mogą Pań­stwo otrzymać dofinan­sowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter­momoder­nizacji budyn­ków jednorodzinnych.

Czytaj więcej: „Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla miesz­kań­ców

Ochrona powietrza”

Powietrze jest jed­nym z elemen­tów środowiska natural­nego, którego ochrona należy do priorytetowych kierun­ków działania każ­dej jed­nostki samorządu terytorial­nego, w tym Gminy Pakość.

Czytaj więcej: „Ochrona powietrza”

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W związku z dużym zain­teresowaniem miesz­kań­ców naszej gminy wymianą starych źródeł ciepła oraz stosowaniem odnawial­nych źródeł ener­gii infor­mujemy, iż w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, wszel­kie infor­macje na powyż­szy temat udzielane są przez pracow­ników Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu pod nr tel. 56 62 12 300, a także na stronie inter­netowej (http://​www​.wfosigw​.torun​.pl/).

Czytaj więcej: Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja w Pakości

Gmina Pakość mając na celu poprawę sytuacji miesz­kaniowej oraz wspar­cie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pakości.

Czytaj więcej: Budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD