Dom, miesz­kanie, środowisko

Plac zabaw przy ul. Mogileńskiej

Roz­poczęły się kolejne prace, związane z realizacją inwestycji z Budżetu Obywatel­skiego 2018 roku. Tym razem realizowane jest zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pakości”.

Czytaj więcej: Plac zabaw przy ul. Mogileń­skiej

Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Zgod­nie z infor­macją z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści publikujemy decyzję Dyrek­tora Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej Pań­stwowego Gospodar­stwa Wod­nego Wody Pol­skie z siedzibą w Byd­gosz­czy ws. zatwier­dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

Czytaj więcej: Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

100-​tne urodziny Pani Janiny

W dniu 13 maja 2018 r. obchodziła swoje 100-​letnie urodziny Pani Woj­ciechow­ska Janina, z domu Kaczor, zamiesz­kała w Pakości.

Czytaj więcej: 100-​tne urodziny Pani Janiny

Zaproszenie

Rada Sołecka Wsi Łącko oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz­woju Wsi Łącko zapraszają na sąsiedz­kie sprzątanie lasu.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD