Dom, miesz­kanie, środowisko

Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Komenda Powiatowa Straży Pożar­nej w Ino­wrocławiu oraz Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści w dniu 10 marca 2017 r. godz. 17.00 zapraszają miesz­kań­ców do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści na spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z pożarami w budyn­kach miesz­kal­nych oraz obec­no­ścią tlenku węgla (CZADU).

Czytaj więcej: Czujki czadu i dymu ratują życie — spo­tkanie w OKIT

Zmiana prze­pisów w zakresie ochrony drzew i krzewów

W dniu 16 grud­nia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przy­rody oraz ustawy o lasach, która weszła w życie 1 stycz­nia 2017 r. Naj­waż­niej­sza zmiana zakłada znie­sienie wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nie­ruchomo­ściach stanowiących własność osób fizycz­nych i są usuwane na cele nie­związane z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej (art. 83f ust. 3a ustawy). Jed­nak osoba fizyczna będąca użyt­kow­nikiem wieczystym gruntu musi uzyskać stosowne zezwolenie.

Czytaj więcej: Zmiana prze­pisów w zakresie ochrony drzew i krzewów

Awaria oświetlenia na odcinku ul. Rynek

W związku z licz­nymi zgłoszeniami dot. braku oświetlenia ulicz­nego na odcinku ul. Rynek od numeru 11 do numeru 17 uprzej­mie infor­mujemy, że przy­czyną ww. awarii jest uszkodzony kabel ener­getyczny. W wyniku naszych inter­wen­cji, zgod­nie z zapew­nieniami ENEA Oświetlenie Sp. z o.o, awaria zostanie moż­liwie szybko usunięta. Za utrud­nienia przepraszamy.”

Spo­tkanie ws. ścieżki rowerowej Pakość — Piechcin

12 stycz­nia 2017 r. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się spo­tkanie w sprawie budowy ścieżki rowerowej relacji Pakość – Piech­cin, którego przed­miotem było uak­tual­nienie dokumen­tacji projek­towej w zakresie kon­struk­cji i zmiany nawierzchni ścieżki rowerowej, zgod­nie z wytycz­nymi Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego.

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws. ścieżki rowerowej Pakość — Piech­cin

Azbest do demon­tażu, czekamy na zgłoszenia do 28.02.2017 r.

W związku z zmianą ter­minu składania wniosków do Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu o przy­znanie dotacji na pokrycie kosz­tów demon­tażu, zbierania, trans­portu, uniesz­kodliwiania lub zabez­pieczenia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy, prze­dłużamy ter­min składania deklaracji do 28 lutego 2017 r.

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zamierza złożyć wniosek do Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu o przy­znanie dotacji na pokrycie kosz­tów demon­tażu, zbierania, trans­portu, uniesz­kodliwiania lub zabez­pieczenia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy.

Czytaj więcej: Azbest do demon­tażu, czekamy na zgłoszenia do 28.02.2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

logo epuap

logo rzeka

Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie

logo LGD