Dom, miesz­kanie, środowisko

Akcja prze­wonienia gazu

Uprzej­mie infor­mujemy, że w dniach 1921.11.2019 r. w ramach akcji Jesień 2019 Pol­ska Spółka Gazow­nic­twa prze­prowadzi na terenie miasta i gminy Pakość procedurę prze­wonienia gazu ziem­nego, która ma na celu wykrycie i usunięcie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci roz­dziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budynkach.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu

Komunikat w sprawie jako­ści wody

W odpowiedzi na liczne e-​mailowe, telefoniczne zapytania odbior­ców dotyczące gor­szej jako­ści wody Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje że, dochodzi do chwilowych zanieczysz­czeń, które spo­wodowane są pracami drogo­wymi na odcin­kach drogi DW 255 z wykorzystaniem cięż­kiego sprzętu zagęsz­czająco – wibracyjnego.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie jako­ści wody

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD