Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ostrzeżenie — burze z gradem

Na pod­stawie infor­macji prze­kazanej z Wojewódz­kiego Cen­trum Zarządzania Kryzysowego w Byd­gosz­czy infor­mujemy, że prognozowane są burze z gradem — zagrożenie 2 stopnia.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie — burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na pod­stawie infor­macji prze­kazanej z Wojewódz­kiego Cen­trum Zarządzania Kryzysowego w Byd­gosz­czy infor­mujemy, że prognozowane są upały (zagrożenie 2 stopnia).

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne

Prze­rwa w dostawie wody dla miesz­kań­ców Jan­kowa i Ludwińca

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje, że z powodu prac remon­towych dnia 29.07.2022 r. (piątek) w godzinach 7.3012.00 nastąpi prze­rwa w dostawie wody dla odbior­ców zamiesz­kałych w miej­scowo­ściach Jan­kowo i Ludwiniec.

Mon­taż chipów w pojemnikach

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w poro­zumieniu z Urzędem Miej­skim w Pako­ści uprzej­mie infor­muje, że od miesiąca sierp­nia br. roz­pocz­nie się mon­taż TRANS­PON­DERÓW RFID FDX (chipów) w pojem­nikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Mon­taż chipów w pojem­nikach

Awaria rury wodociągowej przy ul. Mieleńskiej

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp z o.o. w Pako­ści infor­muje, iż otrzymało zgłoszenie awarii rury wodociągowej pod­czas prac ziem­nych przy ul. Mieleń­skiej w Pako­ści. Pod­jęto działania napraw­cze, które wymusiły koniecz­ność zamknięcia dopływu wody dla całego osiedla na pół­noc od ulicy Bar­ciń­skiej (Mieleń­ska, Wyszyń­skiego, Działyń­skich) oraz Lud­kowa i Mielna.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD