Dom, miesz­kanie, środowisko

Remont drogi powiatowej nr 2507C

Trwa realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-​Tuczno-​Rybitwy na odcinku od m.Tuczno do m.Rybitwy”.

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 2507C

Afrykań­ski Pomór Świń — ostrzeżenie

Wszyst­kich hodow­ców trzody chlew­nej z terenu gminy Pakość, ostrzega się przed wystąpieniem w Pol­sce Afrykań­skiego Pomoru Świń. Jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa świń, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Naj­częst­szym spo­sobem zakażenia zwierząt jest bez­pośredni lub pośredni kon­takt ze zwierzętami zakażonymi. U ludzi choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

Czytaj więcej: Afrykań­ski Pomór Świń — ostrzeżenie

Umowa na uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

W dniu 14 czerwca 2017 r. została pod­pisana umowa z firmą PRO-​EKO SER­WIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bierzewice 62, 09500 Gostynin, na realizację prac związanych z demon­tażem, trans­por­tem i uniesz­kodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Umowa na uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

Uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, złożyła wniosek i otrzymała promesę udzielenia dotacji z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD