Dom, miesz­kanie, środowisko

100-​tne urodziny Pani Janiny

W dniu 13 maja 2018 r. obchodziła swoje 100-​letnie urodziny Pani Woj­ciechow­ska Janina, z domu Kaczor, zamiesz­kała w Pakości.

Szanowna Jubilatka urodziła się w dniu 13 maja 1918 r. w miej­scowo­ści Woit­zel na terenie Nie­miec, gdzie jej rodzice wyemigrowali w poszukiwaniu pracy. Obec­nie jest to wieś sołecka Wysiedle w powiecie łobez­kim, w wojewódz­twie zachod­niopomor­skim. W 1932 r. zmuszeni byli wrócić do Pol­ski. Rodzina Pani Janiny pochodzi z okolic Wielunia i Częstochowy. W latach 19391945 Pani Woj­ciechow­ska, wtedy Kaczor została wywieziona na roboty do Nie­miec. Po woj­nie wyszła za mąż za Woj­ciechow­skiego Walen­tego. Wychowała 4 dzieci, doczekała się 9 wnuków, 15 pra­wnuków i 1 prapra­wnuczki. Szanowna Jubilatka swoje życie zawodowe związała z Kujaw­skimi Zakładami Prze­mysłu Lniar­skiego „Linum” w Pako­ści, gdzie przez 22 lata pracowała w kuchni zakładowej, wydając pracow­nikom kawę i mleko. Mąż Pani Janiny także pracował w KZPL, a przez wiele lat po emeryturze pracował jako pracow­nik gospodar­czy przy kościele Św. Bonawen­tury w Pako­ści. Jubilatka lubi tłuste jedzenie, nie pogar­dzi kielisz­kiem dobrego wina. Jej receptą na długo­wiecz­ność jest ruch na świeżym powietrzu, radość z życia i humor przy każ­dej okazji.

Z okazji urodzin, Szanowną Jubilatkę w domu rodzin­nym odwiedzili: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak oraz Kierow­nik Urzędu Stanu Cywil­nego w Pako­ści Elż­bieta Szym­bor­ska, którzy wraz z życzeniami prze­kazali Jubilatce kwiaty i upo­minki. Gratulacje od seniorów z terenu miasta i gminy prze­kazała Eleonora Kap­czyń­ska, Prze­wod­nicząca Zespołu Kon­sul­tacyj­nego ds. Seniorów, a Andrzej Klich, prezes Koła Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych prze­kazał gratulacje i życzenia od pakoskich kombatantów.

Szanow­nej Jubilatce składamy ser­deczne gratulacje i pomyśl­no­ści na dal­sze lata!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD