Dom, miesz­kanie, środowisko

Afrykań­ski Pomór Świń — ostrzeżenie

Wszyst­kich hodow­ców trzody chlew­nej z terenu gminy Pakość, ostrzega się przed wystąpieniem w Pol­sce Afrykań­skiego Pomoru Świń. Jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa świń, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Naj­częst­szym spo­sobem zakażenia zwierząt jest bez­pośredni lub pośredni kon­takt ze zwierzętami zakażonymi. U ludzi choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

W związku z roz­mnażaniem się Afrykań­skiego Pomoru Świń na terenie kraju Kujawsko-​Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii pod­jął działania mające na celu ograniczenie roz­mnażania wirusa na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego w okresie od 10 do 16 lipca br.

1.Podejmowanie działań administracyj­nych związanych ze zgłoszeniem znalezienia padłego/​powypadkowego dzika w 3 przy­pad­kach,
2. Pod­jęcie działań związanych z 2 prze­sył­kami trzody chlew­nej na terenie 1 powiatu,
3. Udział Powiatowych Lekarzy Weterynarii w posiedzeniach PZZK w 1 powiecie,
4. Realizacja 3 szkoleń z zakresu ASF,
5. Dys­trybucja ulotek infor­macyj­nych ASF,
6. 24 kon­trole bioasekuracji w gospodar­stwach utrzymujących świnie,
7. Prze­prowadzenie 13 kon­troli uwzględ­niających m.in. prawidłowość prze­miesz­czeń świń.

tablica asf 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD