Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ankieta dla miesz­kań­ców regionów rzeki Noteć

Na zlecenie Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich z siedzibą w Nakle nad Notecią, poprowadzone są obec­nie badania dotyczące rejonu nad­notec­kiego oraz postrzegania rzeki Noteci przez miesz­kań­ców tego obszaru. Z per­spek­tywy miesz­kańca, turysty, użyt­kow­nika terenów rzecz­nych miesz­kańcy mogą dokonać oceny aktual­nego stanu rzeki Noteci, jej zagospodarowania oraz wskazać propozycje zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w kolej­nych latach.

Link do ankiety…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD