Dom, miesz­kanie, środowisko

Azbest do demon­tażu, zgłoszenia do 31 grud­nia 2015 r.

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zamierza złożyć wniosek do Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu o przy­znanie dotacji na pokrycie kosz­tów demon­tażu, zbierania, trans­portu, uniesz­kodliwiania lub zabez­pieczenia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy.


Dofinan­sowanie przy­znawane przez WFOŚiGW wynosi 100% ww. kosz­tów, nie więcej jed­nak niż 1.000,00 zł do każ­dej tony odpadów azbestowych. Ponadto kwota dofinan­sowania jed­nego pod­miotu wynosi mak­symal­nie 30.000,00 zł.

W związku z powyż­szym osoby, które są zain­teresowane usunięciem w 2016 roku wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nie­ruchomo­ści, proszone są o złożenie stosow­nych deklaracji w ter­minie do 31 grud­nia 2015 r.

Druki deklaracji do pobrania w Urzędzie Miej­skim w Pakości.

Zgłoszenie deklaracji na charak­ter son­dażowy, mający na celu zorien­towanie się w zakresie liczby osób chęt­nych do prze­prowadzenia prac demon­tażowych wyrobów zawierających azbest. Zgłoszenie nie jest jed­noznaczne z otrzymaniem dotacji, której wysokość zależy od moż­liwo­ści finan­sowych Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu oraz har­monogramu, który ustali kolej­ność realizacji zgłoszonych inwestycji, według stop­nia pil­no­ści określonego w inwen­taryzacji wyrobów zawierających azbest.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że dofinan­sowanie nie obej­muje kosz­tów wykonania nowego poszycia dachowego w miej­scu usuwanych wyrobów azbestowych, które to koszty ponosi wła­ściciel obiektu. Uzyskanie stosow­nych zezwoleń na wykonanie prac związanych z demon­tażem wyrobów zawierających azbest z budynku (pozwolenie na budowę, pozwolenie na roz­biórkę, zgłoszenie prac budow­lanych nie­wy­magających pozwolenia na budowę) i pokrycie kosz­tów dokumen­tacji projek­towej rów­nież należy do obowiąz­ków wła­ścicieli budynków.

Pisemne deklaracje należy złożyć w ter­minie do dnia 31 grud­nia 2015 r. w Urzędzie Miej­skim w Pakości.

Oświad­czenia będą stanowiły pod­stawę do ubiegania się o dotację w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania.
Szczegółowe infor­macje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 566 60 89.

pdfDEKLARACJA_AZBEST_2015.pdf362.39 KB